30 mars 2008

Den åttonde dagen

"I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke må dö".
I begynnelsen var intet. Allt var mörker, HERREN Gud tände lyset och vilade sig på den sjunde dagen och skapade därefter de två första människorna - Adam och Eva - genom att uppsamla stoft från marken och inblåsa sin livsande i näsan. På den åttonde dagen förde kvinnan till mannen frukt från kunskapens träd att äta. HERREN Gud sade då åt ormen, som bedrog kvinnan, så att hon åt av frukten, och gav åt mannen att äta därav, att "Eftersom du gjort detta skall du gå på din buk och fiendskap skall råda mellan din säd och kvinnans säd, som skall söndertrampa ditt huvud". Till kvinnan sade HERREN Gud: "Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda. när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig". Så fastställde HERREN Gud att mannen skall råda över kvinnan!

HERREN Gud straffade mannen och kvinnan då de åto den välsmakande frukten från kunskapens träd. Med kunskap följer insikt. Mannen och kvinnan fingo del av den gudomliga insikten om livets förgänglighet och dödens allestädes närvarande gestalt, då de åto av frukten. Den av HERREN Gud verkställda fördrivningen gav mannen och kvinnan vetskap att "av stoft var de komna och att stoft skall de åter varda". Denna insikt har sedan dess präglat all mannens och kvinnans verksamheet på jorden. De första människorna skylde därefter sina kroppar och arbetade i sitt anletes svett för sin överlevnads skull.

Och mannen kände sin Eva och hon blev havande och födde Kain - åkermannen. Därefter födde hon Abel - fåraherden. Abels offer behagade HERREN Gud, men åt Kains offer såg HERREN Gud icke. Detta förtörnade Kain så till den milda grad att han dräpte sin broder. HERREN Gud förbannade Kain och drev honom från åkerjorden. Ostadig och flyktig vandrade Kain över jorden, bort till landet Nod, öster om Eden, där han kände sin hustru som födde honom sonen Hanok.

Brodermord har allt sedan den tiden varit mänsklighetens följeslagare genom vandringen under den åttonde dagen. HERREN Gud gav Kain ett märke till skydd på det att icke vem det vara må, skulle dräpa honom. Detta märke är ännu, i den åttonde dagens skymning, verksamt. Detta tecken har även HERREN Gud givit åt Augusto Pinochet - en av Kains alla bröder i anden.

Adam kände åter sin hustru och hon födde honom en son - Set. Åt Set föddes också en son som fick namnet Enos och vid denna tid begynte man åkalla HERRENS namn.

Inga kommentarer: